søndag 3. juni 2007

Brudd på internasjonal rett

Byggingen av muren på Vestbredden er et alvorlig brudd på menneskerettighetene og internasjonal lovgivning. Muren bygges som del av den ulovlige israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza som siden 1967 har ført til en rekke brudd på internasjonal lov.

Israelske bosetninger dypt inne på Vestbredden, som i seg selv er ulovlige, kommer innenfor muren, noe som i realiteten gjør dem til deler av staten Israel. Ved å bygge muren viser Israel sin forakt for internasjonal rett.
Muren vil føre til en uavhengig israelsk fastsettelse av Vestbreddens grenser og en de facto annektering av okkuperte landområder. Andre brudd på internasjonal lovgivning som følge av muren innbefatter kollektiv avstraffelse av sivilbefolkning, konfiskering av privat eiendom gjort av en okkuperende makt, og ødeleggelse av hus og eiendom, i tillegg til brudd på så grunnleggende menneskerettigheter som retten til å arbeide og bevege seg fritt.

I dette dokumentet vil murens virkninger analyseres i forhold til internasjonal humanitærrett og menneskerettighetene, som gitt av Haag-reguleringene (1907), den fjerde Geneve-konvensjonen (GC IV, 1949), Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR, 1948), den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (ICCPR, 1966), den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR, 1966), FNs konvensjon om barnets rettigheter (CRC, 1989) og FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (1966). De følgende avsnittene viser Israels manglende vilje til å ivareta sine forpliktelser overfor internasjonal lovgivning og gir eksempler på brudd på disse som følge av byggingen av muren.
Byggingen av muren er ulovlig ifølge internasjonal lov fordi den medfører en vedvarende forandring i okkupert landområde hvilket bryter med den okkuperende makts administrative forpliktelser. Men det er allikevel annektering av okkupert land som er den mest alvorlige effekten av muren, hvilket er forbudt i følge krigsloven. Et grunnleggende prinsipp i loven om krigsokkupasjon er at den lovlige retten til landet ikke fås gjennom militær okkupasjon. Israels ensidige avgjørelse om å bygge muren på det okkuperte landet representerer etableringen av ”fakta på bakken” skapt for å hindre realiseringen av det palestinske folkets rett til selvbestemmelse ved å oppsplitte et sammenhengende palestinsk landområde nødvendig for etableringen av en uavhengig palestinsk stat.

Statens forpliktelser ifølger internasjonal humanitær rett

”Privat eiendom kan ikke konfiskeres”.
Dette forbudet gjelder uten unntak, derunder sikkerhetsmessige grunner.
På noen steder bygges muren inntil 20 km innenfor Vestbredden og kutter inn 1/10 av Vestbreddens bredde hvilket fører til annekteringer av store landområder. I murens første fase har 121455 mål land - 2% av Vestbredden - blitt faktisk annektert.

Enhver ødeleggelse gjort av den okkuperende makten av felles eller personlig eiendom tilhørende individuelt eller kollektivt til private personer, staten, andre offentlige myndigheter eller sivile organisasjoner eller kooperativer er forbudt.
I murens første fase har omtrent 14680 mål langs muren blitt konfiskert eller ødelagt, mer enn 102.000 trær har blitt fjernet, flere titalls brønner, flere kilometer med vanningssystemer og over 200 butikker og hjem er blitt ødelagt.

Ingen beskyttet person kan straffes for handlinger han eller henne ikke selv har utført. Kollektiv straff, så vel som alle former for trusler og terrorisme er forbudt. Gjengjeldelser mot beskyttede personer og deres eiendom er forbudt.
Muren vil ramme i hvert fall 210.000 palestinere direkte, som bor i 67 landsbyer, tettsteder og byer. Palestinere mellom muren og den grønne linjen vil bli avskjært fra deres egne landområder og arbeidsplasser, skoler, helsestasjoner og andre sosiale tjenester.

Den okkuperende makten skal ikke deportere eller overflytte deler av dens egen sivile befolkning til landområdene den okkuperer.
Muren bryter inn over Vestbreddens grenser for å inkludere bosetningene som har fått murens trasé endret til å passe deres behov. Omtrent 98% av bosetterne vil være innenfor på den israelske siden av muren.